Regulamin korzystania z systemu minderCRM

Dzień dobry!

System minderCRM to narzędzie dostępne w modelu on-line, które przygotowałem po to, byś mógł sprawniej zarządzać relacjami z Twoimi klientami.

Twórcą i dostawcą systemu jestem ja, czyli Łukasz Socha, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Racy Mind Łukasz Socha”, ul. Puławska 15/7, 24-300 Opole Lubelskie, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 717-181-21-16.

W każdej chwili możesz się ze mną skontaktować, wysyłając wiadomość na adres kontakt@mindercrm.com.

Zapewniając Ci dostęp do systemu minderCRM, świadczę na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną. W związku z tym, poniżej znajdziesz treść regulaminu opisującego m.in. sposób zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i treść tej umowy, warunki techniczne niezbędne do korzystania z systemu minderCRM, zasady korzystania z systemu oraz prawa i obowiązki z tym związane, tryb postępowania reklamacyjnego.

W razie jakichkolwiek pytań, zespół obsługujący system minderCRM jest do Twojej dyspozycji pod adresem kontakt@mindercrm.com.

Pozdrawiam
Łukasz Socha

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Cennik – zestawienie dostępnych planów abonamentowych, w ramach których możliwe jest korzystanie z Systemu; Cennik dostępny jest pod adresem https://mindercrm.com/cennik,
 2. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Usługodawcą Umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod adresem https://mindercrm.com/regulamin,
 4. System – system minderCRM, którego twórcą i dostawcą jest Usługodawca, dostępny w modelu on-line pod adresem https://mindercrm.com,
 5. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą w sposób opisany w Regulaminie, mocą której Usługodawca zobowiązuje się zapewniać Usługobiorcy dostęp do Systemu na warunkach opisanych w Regulaminie, a Usługobiorca zobowiązuje się zapłacić Usługodawcy wynagrodzenie za cały czas trwania Umowy z góry (jeżeli Umowa jest odpłatna) oraz korzystać z Systemu zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
 6. Usługobiorca – podmiot, który zawarł z Usługodawcą Umowę i na rzecz którego Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną na podstawie Umowy,
 7. Użytkownik – osoba fizyczna, która faktycznie korzysta z Systemu,
 8. Usługodawca – Łukasz Socha, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Racy Mind Łukasz Socha”, ul. Puławska 15/7, 24-300 Opole Lubelskie, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 717-181-21-16.

§ 2
Postanowienia wstępne

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy usługi drogą elektroniczną na podstawie Umowy zawartej na odległość za pośrednictwem strony internetowej https://mindercrm.com.
 2. Umowa może mieć charakter odpłatny albo nieodpłatny. Szczegóły w tym zakresie znajdują się w § 3 Regulaminu.
 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną polegają na zapewnieniu Usługobiorcy możliwości korzystania z Systemu przez czas trwania Umowy.
 4. Regulamin określa, w szczególności:
  1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
  2. warunki zawarcia i rozwiązania Umowy,
  3. treść Umowy,
  4. wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Systemu,
  5. tryb postępowania reklamacyjnego.
 5. Zawarcie Umowy, a co za tym idzie korzystanie z Systemu nie jest możliwe anonimowo ani pod pseudonimem.
 6. Do korzystania z Systemu konieczne jest spełnienie następujących wymagań technicznych przez komputer lub inne urządzenie wykorzystywane do korzystania z Systemu:
  1. połączenie z Internetem,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. aktywny adres e-mail.
 7. Umowa łączy Usługodawcę z Usługobiorcą, ale z Systemu mogą korzystać również inni Użytkownicy upoważnieni do tego przez Usługobiorcę. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za korzystanie z Systemu przez upoważnionych przez siebie Użytkowników i zobowiązany jest zapoznać ich z treścią Regulaminu oraz wszelkimi zasadami dotyczącymi korzystania z Systemu.
 8. Usługodawca ma prawo powierzyć bieżącą obsługę Systemu osobie trzeciej.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Systemie, w tym jego modyfikacji, wprowadzania dodatkowych funkcji, zmian w wyglądzie i sposobie działania poszczególnych elementów z zastrzeżeniem, że wprowadzone zmiany nie spowodują zmniejszenia możliwości Systemu dla Usługobiorcy w stosunku do stanu z dnia zawarcia Umowy.
 10. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Systemu była bezpieczna, tj., aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych.
 11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Usługobiorcy, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

§ 3
Zawarcie, czas trwania i rozwiązanie Umowy

 1. W celu korzystania z Systemu konieczne jest zawarcie z Usługodawcą Umowy.
 2. Umowa może mieć charakter odpłatny albo nieodpłatny. Od charakteru umowy oraz wysokości wynagrodzenia (w przypadku umowy odpłatnej) zależą funkcje Systemu dostępne dla Usługobiorcy oraz Użytkowników. Szczegółowe zestawienie funkcji w zależności od charakteru Umowy oraz wysokości wynagrodzenia w przypadku umowy odpłatnej znajdują się w Cenniku. Cennik skonstruowany jest w oparciu o wykorzystanie planów abonamentowych. Plan darmowy odpowiada Umowie o charakterze nieodpłatnym. Pozostałe plany abonamentowe odpowiadającą Umowie o charakterze odpłatnym. Poszczególne plany różnią się funkcjami Systemu oraz wysokością wynagrodzenia należnego Usługodawcy za korzystanie z Systemu.
 3. Zawarcie Umowy o charakterze nieodpłatnym wymaga podjęcia następujących kroków:
  1. wypełnienia wstępnego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej https://mindercrm.com i kliknięcia w przycisk „Wypróbuj za darmo” albo wybrania darmowego planu abonamentowego spośród planów dostępnych w Cenniku i kliknięciu w przycisk „Wybierz”,
  2. wypełnienia formularza zamówienia wyświetlonego po kliknięciu w przycisk „Wypróbuj za darmo” albo „Wybierz” i kliknięcia w przycisk „Potwierdź zamówienie”.
 4. Zawarcie Umowy o charakterze odpłatnym wymaga podjęcia następujących kroków:
  1. wybrania planu abonamentowego oraz czasu trwania Umowy spośród dostępnych w Cenniku poprzez kliknięcie w przycisk „Wybierz”,
  2. wypełnienia formularz zamówienia wyświetlonego po kliknięciu w przycisk „Wybierz” i kliknięcia w przycisk „Potwierdź zamówienie”.
 5. W przypadku Umowy o charakterze nieodpłatnym, po kliknięciu w przycisk „Potwierdź zamówienie” nastąpi przekierowanie na stronę z potwierdzeniem zawarcia Umowy. Z tą chwilą Umowę uważa się za zawartą między Usługodawcą a podmiotem, którego dane zostały wprowadzone w formularzu zamówienia.
 6. W przypadku Umowy o charakterze odpłatnym, po kliknięciu w przycisk „Potwierdź zamówienie” nastąpi przekierowanie na stronę serwisu Przelewy24.pl w celu dokonania zapłaty z góry całości kwoty wynikającej z wybranego planu abonamentowego oraz czasu trwania Umowy. Po skutecznym dokonaniu płatności, nastąpi przekierowanie na stronę z potwierdzeniem zawarcia Umowy. Z tą chwilą Umowę uważa się za zawartą między Usługodawcą a podmiotem, którego dane zostały wprowadzone w formularzu zamówienia.
 7. Usługobiorca oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Usługodawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności.
 8. Zawarcie Umowy wymaga akceptacji Regulaminu poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa. Akceptacja Regulaminu powinna zostać poprzedzona lekturą Regulaminu. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna, by zawrzeć Umowę.
 9. Jeżeli formularz zamówienia wypełnia w imieniu Usługobiorcy osoba trzecia, akceptując Regulamin oświadcza jednocześnie, że jest uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz Usługobiorcy.
 10. Umowa o charakterze nieodpłatnym zawierana jest na czas nieokreślony. Każda ze stron może wypowiedzieć tę umowę w dowolnym momencie z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia. Ponadto, Usługodawca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji, gdy Usługobiorca ani żaden z upoważnionych przez niego Użytkowników nie zalogował się do Systemu przez okres ostatnich trzech miesięcy. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy może zostać dokonane w dowolnej formie, w szczególności w formie wiadomości e-mail.
 11. Umowa o charakterze odpłatnym zawierana jest na czas określony wybrany przez Usługobiorcę w ramach procedury zawarcia umowy opisanej w ust. 4 powyżej, czyli na miesiąc albo na rok. Umowa ta nie podlega wypowiedzeniu przez Usługobiorcę, co oznacza, że Usługobiorca nie może domagać się zwrotu zapłaconego Usługodawcy z góry wynagrodzenia, ani jakiejkolwiek jego części, za korzystanie z Systemu przez cały czas trwania Umowy, nawet jeżeli faktycznie nie korzysta z Systemu. Usługodawca może natomiast wypowiedzieć tę umowę z ważnych powodów z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. Za ważne powody uważa się, w szczególności:
  1. decyzję o wycofaniu Systemu z rynku,
  2. zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę,
  3. zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej przez Usługodawcę.
 12. W przypadku wypowiedzenia umowy o charakterze odpłatnym przez Usługodawcę na podstawie ust. 11 powyżej, Usługobiorcy przysługuje zwrot części zapłaconego Usługodawcy wynagrodzenia za korzystanie z Systemu, proporcjonalnie do okresu czasu, jaki pozostał od chwili rozwiązania umowy w wyniku wypowiedzenia do dnia, do którego Umowa by obowiązywała, gdyby Usługodawca nie dokonał wypowiedzenia.
 13. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć zarówno Umowę o charakterze odpłatnym, jak również Umowę o charakter nieodpłatnym zawartą na czas nieokreślony ze skutkiem natychmiastowym (bez zachowania terminu wypowiedzenia) w sytuacji, gdy Usługobiorca, mimo uprzedniego upomnienia go przez Usługodawcę, korzysta z Systemu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem. W takiej sytuacji, Usługobiorcy nie przysługuje zwrot zapłaconego Usługodawcy z góry wynagrodzenia, ani jakiejkolwiek jego części, za korzystanie z Systemu przez cały czas trwania Umowy.
 14. Rozwiązanie Umowy, zarówno tej o charakterze nieodpłatnym, jak i odpłatnym, skutkuje uniemożliwieniem Usługobiorcy dalszego korzystania z Systemu. Usługodawca ma w takiej sytuacji prawo do usunięcia konta Usługobiorcy oraz kont Użytkowników stworzonych przez Usługobiorcę wraz ze wszystkimi danymi i kopiami zapasowymi.
 15. Wypowiadając Umowę, Usługodawca zobowiązany jest, na żądanie Usługobiorcy, umożliwić Usługobiorcy wyeksportowanie z Systemu danych zgromadzonych przez Usługobiorcę w Systemie, w formacie plików .csv.
 16. Umowa o charakterze nieodpłatnym zawarta na czas nieokreślony może zostać przez Usługobiorcę przekształcona w Umowę o charakterze odpłatną zawartą na czas określony poprzez wykupienie w trakcie trwania Umowy jednego z płatnych planów abonamentowych. W tym zakresie stosuje się odpowiednio procedurę zawarcia Umowy o charakterze odpłatnym.
 17. Umowa o charakterze odpłatnym zawarta na czas określony może zostać przez Usługobiorcę przedłużona na kolejny czas określony poprzez wykupienie, najpóźniej do ostatniego dnia okresu obowiązywania Umowy, kolejnego płatnego planu abonamentowego. W tym zakresie stosuje się odpowiednio procedurę zawarcia Umowy o charakterze odpłatnym. W takiej sytuacji, Umowa ulega przedłużeniu na wybrany przez Usługobiorcę czas określony począwszy od dnia następującego po ostatnim dniu obowiązywania poprzedniej Umowy.
 18. Umowa o charakterze odpłatnym zawarta na czas określony ulega automatycznemu przekształceniu w Umowę o charakterze nieodpłatnym zawartą na czas nieokreślony począwszy od dnia następującego po ostatnim dniu obowiązywania poprzedniej Umowy w sytuacji, w której Usługobiorca nie przedłuży Umowy na kolejny czas określony zgodnie z ust. 17 powyżej.
 19. W trakcie trwania Umowy o charakterze odpłatnym zawartej na czas określony nie jest możliwa zmiana planu abonamentowego na tańszy. Jeżeli w trakcie trwania Umowy o charakterze odpłatnym zawartej na czas określony, Usługobiorca chce zmienić plan abonamentowy na droższy, musi w tym celu skontaktować się z Usługobiorcą i dokonać indywidualnych ustaleń w tym zakresie.
 20. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z zawarciem, czasem trwania lub rozwiązaniem Umowy, Usługobiorca może skontaktować się z Usługodawcą, wysyłając wiadomość na adres kontakt@mindercrm.com.

§ 4
Korzystanie z Systemu

 1. Korzystanie z Systemu przez Usługobiorcę odbywa się na podstawie Umowy zawartej zgodnie z procedurą opisaną w § 3 Regulaminu.
 2. System jest systemem typu CRM służącym do zarządzania relacjami z klientami i wyposażony jest w funkcje typowe dla systemów tego rodzaju. Funkcje Systemu opisane są na stronie internetowej https://mindercrm.com.
 3. Część funkcji Systemu ograniczona jest poprzez limity ilościowe, w zależności od wybranego przez Usługobiorcę planu abonamentowego. W przypadku przekraczania dostępnych w danym planie abonamentowych limitów, możliwość korzystania z Systemu zostanie ograniczona w zakresie, w jakim jej dalsze użytkowanie oznaczałoby dalsze przekraczanie poszczególnych limitów. O przekroczeniu dostępnych limitów Usługobiorca zostanie poinformowany za pomocą poczty e-mail lub przez stosowny komunikat w Systemie. Wszystkie limity opisane są w Cenniku.
 4. Korzystanie z Systemu odbywa się z wykorzystaniem kont Użytkowników. Z chwilą zawarcia Umowy, dla Usługobiorcy tworzone jest w Systemie konto Użytkownika, do którego Usługobiorca może uzyskać dostęp przy wykorzystaniu zdefiniowanych w procesie zawierania Umowy danych dostępowych.
 5. W zależności od wybranego planu abonamentowego, Usługobiorca może założyć określoną ilość dodatkowych kont Użytkowników. Ilość możliwych do założenia kont Użytkowników w ramach poszczególnych planach abonamentowych wskazana jest w Cenniku.
 6. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za korzystanie z Systemu przez upoważnionych przez siebie Użytkowników i zobowiązany jest zapoznać ich z treścią Regulaminu oraz wszelkimi zasadami dotyczącymi korzystania z Systemu.
 7. Usługobiorca zobowiązany jest dbać o należyte zabezpieczenie danych dostępowych do kont Użytkowników oraz pouczyć o takim obowiązku wszystkich Użytkowników, dla których stworzył konta. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody Usługobiorcy wynikające z uzyskania dostępu do Systemu przez osoby nieuprawnione.
 8. Zakazy związane z korzystaniem z Systemu zostały opisane w § 7 Regulaminu.
 9. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z korzystaniem z Systemu, Usługobiorca może skontaktować się z Usługodawcą pod adresem kontakt@mindercrm.com.

§ 5
Płatności

 1. Płatności za korzystanie z Systemu na podstawie Umów o charakterze odpłatnym zawieranych na czas określony dokonywane są zawsze z góry za cały okres trwania umowy.
 2. Płatności realizowane są za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Serwis Przelewy24 jest wykorzystywany przez firmę PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. +48 (61) 642 93 44, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl. PayPro SA – wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014.
 3. Każda płatność dokonana przez Usługobiorcę zostanie udokumentowana fakturą doręczaną Usługobiorcy drogą elektroniczną, na co Usługobiorca wyraża zgodę, akceptując Regulamin.

§ 6
Przerwy, problemy i wsparcie techniczne

 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, by System działał w sposób nieprzerwany i niezakłócony.
 2. Usługodawca uprawniony jest do czasowych przerw w działaniu Systemu z przyczyn technicznych. O planowanej przerwie technicznej Usługodawca powiadomi Usługobiorcę w formie wiadomości e-mail.
 3. Usługodawca informuje Usługobiorcę, że czasowe przerwy w działaniu Systemu mogą mieć również charakter nieplanowany, w szczególności ze względu na awarie i usterki techniczne niezależne od Usługodawcy.
 4. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Systemu, ale nie jest w stanie zagwarantować, że w toku korzystania z Systemu Usługobiorca nie napotka różnych problemów technicznych. Usługobiorca powinien poinformować Administratora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Systemu, wysyłając wiadomość na adres kontakt@mindercrm.com. W ten sposób Usługodawca zapewnia Usługobiorcy wsparcie techniczne.
 5. Usługodawca ma prawo do ingerencji w strukturę danych, ustawienia Systemu oraz uprawnienia Użytkowników, jeżeli realizuje zlecenia zgłoszone przez Usługobiorcę w ramach wsparcia technicznego lub gdy są to działania wymagane do prawidłowego działania Systemu i nie spowodują utraty danych.
 6. Wsparcie techniczne dotyczy wyłącznie funkcji Systemu opisanych na stronie internetowej https://mindercrm.com. Usługodawca nie jest w stanie zapewnić dodatkowych funkcji Systemu. Na indywidualne żądanie Usługobiorcy i za dodatkowym wynagrodzeniem, Usługodawca może natomiast ustawić niestandardowe limity ilościowe, o których mowa w § 4 ust. 3 Regulaminu.

§ 7
Odpowiedzialność Usługobiorcy i Usługodawcy

 1. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za korzystanie z Systemu przez Użytkowników, dla których założył konta Użytkownika. Usługobiorca zobowiązany jest zapoznać Użytkowników z Regulaminem i wszelkimi zasadami związanymi z korzystaniem z Systemu.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Systemu w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności do:
  1. korzystania z Systemu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  2. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Systemie niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Usługobiorcy;
  3. niedostarczania i niezamieszczania w Systemie treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności treści rasistowskich, dyskryminujących, wulgarnych, namawiających do przemocy i nienawiści, naruszających jakiekolwiek prawa lub dobra osób trzecich,
  4. korzystania z Systemu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Usługobiorców oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) oraz wszelkich przysługujących im praw.
 3. Zobowiązania, o których mowa w ust. 2 powyżej, dotyczą również Użytkowników, za których korzystanie z Systemu, zgodnie z ust. 1 powyżej, Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność.
 4. W przypadku korzystania przez Usługobiorcę lub Użytkownika z Systemu z naruszeniem zobowiązań, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Administrator może dokonać dezaktywacji konta Usługobiorcy oraz kont Użytkowników do czasu wyjaśnienia sprawy z Usługobiorcą, o czym poinformuje Usługobiorcę w postaci wiadomości e-mail. Wiadomość tą traktuje się jako upomnienie. W takim przypadku Usługobiorcy nie przysługuje jakikolwiek zwrot dokonanych na rzecz Usługodawcy płatności w związku z korzystaniem z Systemu. Jeżeli mimo uprzedniego upomnienia, Usługobiorca lub Użytkownicy nadal korzystają z Systemu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, Usługodawca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym zgodnie z § 3 ust. 13 Regulaminu.
 5. W przypadku korzystania przez Usługobiorcę z API minderCRM Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania z API w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, Regulaminem, z umieszczoną na stronie https://mindercrm.com dokumentacją API oraz zgodnie ze wskazówkami korzystania z API przekazanymi przez Usługodawcę. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego wykorzystania API, w tym również wykorzystania go w sposób generujący zbędne lub nadmierne obciążanie serwera, Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzenia odpowiednich modyfikacji w sposobie wykorzystania API, zgodnych z zaleceniami Usługodawcy. Brak wprowadzenia stosownych modyfikacji pomimo wezwania skierowanego poprzez pocztę e-mail może skutkować ograniczeniem lub zablokowaniem możliwości korzystania z API.
 6. Usługobiorca powinien zachować odpowiednie środki ostrożności w odniesieniu do haseł wykorzystywanych do logowania się do Systemu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Usługobiorcy przez osoby trzecie, które w sposób nieuprawniony, w wyniku zaniedbań Usługobiorcy, uzyskały dostęp do Systemu.
 7. Strony wyłączają odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu szkód poniesionych przez Usługobiorcę w związku z korzystaniem z Systemu, za wyjątkiem szkód wyrządzonych Usługobiorcy z winy umyślnej Usługodawcy. Wyłączenie to nie dotyczy Konsumentów.
 8. Wyłączenie odpowiedzialności, o którym mowa w ust. 6 powyżej, dotyczy również ewentualnej odpowiedzialności w związku z przerwami w działaniu Systemu.

§ 8
Dane osobowe, pliki cookies i inne technologie śledzące

 1. Zasady związane z ochroną danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z Systemu, jak również informacje dotyczące wykorzystywania przez Usługodawcę plików cookies i innych technologii śledzących opisane są w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://mindercrm.com/polityka-prywatnosci.
 2. Korzystając z Systemu, Usługobiorca powierza Usługodawcy przetwarzanie danych osobowych wprowadzanych do Systemu w zakresie i w celu korzystania z Systemu.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych poprzez wdrożenie i utrzymywanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, wymaganych przez przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do wykonywania kopii zapasowych danych wprowadzonych przez Usługobiorcę do Systemu w następujących przedziałach czasowych: raz dziennie, w godzinach nocnych.
 5. Usługodawca zobowiązuje się, że nie będzie uzyskiwał dostępu do danych osobowych wprowadzanych przez Usługobiorcę do Systemu za wyjątkiem sytuacji, gdy uzyskanie takiego dostępu będzie niezbędne ze względu prowadzone prace techniczne, w szczególności w następstwie zgłoszenia dokonanego przez Usługobiorcę w ramach wsparcia technicznego.
 6. Usługodawca jest uprawniony do powierzenia przetwarzania danych objętych umową podmiotom trzecim bez uprzedniej zgody Usługobiorcy. W takiej sytuacji, Usługodawca zobowiązuje się zapewnić, aby podmiot trzeci wdrożył i utrzymywał odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, wymagane przez przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
 7. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usług, Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie do 30 dni kalendarzowych, usunie z własnych systemów informatycznych dane osobowe wprowadzone przez Usługobiorcę do Systemu, jak również wszelkie kopie zapasowe tych danych.
 8. Jeżeli Usługobiorca chce zawrzeć oddzielną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, może w tym celu skontaktować się z Usługodawcą pod adresem kontakt@mindercrm.com.

§ 9
Reklamacje

 1. Usługobiorca może składać reklamacje w związku z korzystaniem z Systemu.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1. oznaczenie Usługobiorcy,
  2. przedmiot reklamacji,
  3. okoliczności uzasadniające reklamację,
  4. żądanie Usługobiorcy w związku z reklamacją.
 3. Reklamacje można składać w postaci wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawcy, tj. kontakt@mindercrm.com.
 4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od doręczenia mu reklamacji. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji zawiadomi Usługobiorcę poprzez odpowiedź na otrzymaną wiadomość z reklamacją.

§ 10
Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla Regulaminu oraz Umowy jest prawo polskie.
 2. Wszelkie spory związane z korzystaniem z Systemu będzie rozstrzygał polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę. Wskazana właściwość sądu nie dotyczy Konsumentów, w przypadku których właściwość określa się na podstawie przepisów prawa.
 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. O zmianie Regulaminu Usługobiorcy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną przynajmniej na 14 dni przed wejściem w życie planowanych zmian. Do Umów zawartych na czas określony przed zmianą Regulaminu znajduje zastosowanie Regulamin obowiązujący w chwili zawarcia Umowy. W przypadku Umów zawartych na czas nieokreślony, jeżeli Usługobiorca nie godzi się z postanowieniami zmienionego Regulaminu, może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 09.12.2017 roku. Dla dotychczasowych użytkowników obowiązuje od dnia 24.12.2017 roku. Linki do archiwalnych wersji Regulaminu znajdują się poniżej.

Regulamin z dnia 11.09.2017 r.

.mindercrm.com